vLwybw13vvtRHkRXxWTJxYt6UtMiZWrLpz
보낸 합계 (VTN)받은 합계 (VTN)잔액 (VTN)
99978.1468253999978.146825390.00000000