vKq6vG6278otnSnZutAJ5NntHFEYAkEtmT
보낸 합계 (VTN)받은 합계 (VTN)잔액 (VTN)
98969.5488357998969.548835790.00000000