v8ySpeMXv4VEJvV2ZHMXbVVL8dUygmzVaH
보낸 합계 (VTN)받은 합계 (VTN)잔액 (VTN)
1000.000000001572.61000000572.61000000