v8ySpeMXv4VEJvV2ZHMXbVVL8dUygmzVaH
보낸 합계 (VTN)받은 합계 (VTN)잔액 (VTN)
1000.000000004092.922000003092.92200000