v7mfCQ2NYogDvLgNhwB2g73KwjgJajCv1n
보낸 합계 (VTN)받은 합계 (VTN)잔액 (VTN)
2586.675295372586.675295370.00000000